Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki umowy o zakwaterowanie w hotelu zawartej z Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH.

GTC

I. Zakres zastosowania

1. niniejsze warunki mają zastosowanie do umów najmu pokoi w pensjonacie w celu zakwaterowania, korzystania z pomieszczeń wspólnych i imprezowych, a także wszystkich innych usług i dostaw świadczonych na rzecz klienta przez pensjonat (zwany dalej Schlafpunkt).

2. podnajem lub ponowny wynajem udostępnionych pomieszczeń oraz ich wykorzystanie do celów innych niż zakwaterowanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Schlafpunkt, przy czym § 540 ust. 1 zdanie 2 BGB zostaje uchylony, o ile klient nie jest konsumentem.

3. warunki klienta mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostało to wcześniej wyraźnie uzgodnione na piśmie.

II Zawarcie umowy, partnerzy umowy, przedawnienie

1. umowa zostaje zawarta, gdy Schlafpunkt zaakceptuje wniosek klienta. Miejsce do spania może potwierdzić rezerwację pokoju na piśmie.

2. Stronami umowy są Schlafpunkt i klient. Jeżeli osoba trzecia złożyła zamówienie w imieniu klienta, odpowiada ona wobec Schlafpunkt wraz z klientem jako dłużnik solidarny za wszystkie zobowiązania wynikające z umowy o zakwaterowanie w hotelu, o ile Schlafpunkt otrzyma odpowiednie oświadczenie osoby trzeciej.

3. wszystkie roszczenia wobec miejsca do spania przedawniają się po upływie roku od rozpoczęcia zwykłego okresu przedawnienia zgodnie z § 199 I BGB, który zależy od wiedzy. Roszczenia odszkodowawcze podlegają pięcioletniemu okresowi przedawnienia niezależnie od wiedzy. Skrócenie okresu przedawnienia nie ma zastosowania do roszczeń opartych na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez Schlafpunkt.

III Usługi, ceny, płatność, kompensata

1. Schlafpunkt jest zobowiązany do zapewnienia dostępności pokoi zarezerwowanych przez klienta i świadczenia uzgodnionych usług.

2. Klient jest zobowiązany do zapłaty obowiązujących lub uzgodnionych cen Schlafpunkt za wynajem pokoju i inne usługi, z których skorzystał. Dotyczy to również usług i wydatków Schlafpunkt na rzecz osób trzecich zorganizowanych przez klienta.

3. uzgodnione ceny zawierają odpowiedni ustawowy podatek od towarów i usług. Jeżeli okres pomiędzy zawarciem umowy a jej wykonaniem przekroczy 4 miesiące, a cena powszechnie pobierana przez Schlafpunkt za takie usługi wzrośnie, Schlafpunkt może odpowiednio podwyższyć cenę ustaloną w umowie, jednak nie więcej niż o 5%.

4. Ceny mogą zostać zmienione przez Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH, jeśli klient zażąda zmiany liczby zarezerwowanych pokoi, usług świadczonych przez Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH lub długości pobytu gości, a Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH wyrazi na to zgodę.

5. faktury Hotel-Pension Schlafpunkt Gmb Hoder z terminem płatności są płatne w ciągu 7 dni od otrzymania faktury bez potrąceń. Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH ma prawo w każdej chwili uznać naliczone należności za wymagalne i zażądać natychmiastowej zapłaty. W przypadku opóźnienia w płatności Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości 8% lub, w przypadku czynności prawnych z udziałem konsumenta, 5% powyżej odpowiedniej podstawowej stopy procentowej Deutsche Bundesbank. Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH zastrzega sobie prawo do udowodnienia wyższego odszkodowania.

6 Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH ma prawo zażądać odpowiedniej zaliczki lub kaucji przy zawieraniu umowy lub później, z uwzględnieniem przepisów prawnych dotyczących imprez turystycznych. Kwota zaliczki i terminy płatności mogą zostać uzgodnione na piśmie w umowie.

7. Klient może potrącić lub zmniejszyć roszczenie Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH wyłącznie z bezspornym lub prawnie wiążącym roszczeniem.

IV. Odstąpienie od umowy przez klienta (anulowanie) / nieskorzystanie z usług Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH (niepojawienie się)

1. odstąpienie przez klienta od umowy zawartej z Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH wymaga pisemnej zgody Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH. Jeśli tak się nie stanie, uzgodniona cena z umowy musi zostać zapłacona, nawet jeśli klient nie skorzysta z usług umownych. Nie dotyczy to sytuacji, w której Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH naruszy swój obowiązek uwzględnienia praw, interesów prawnych i interesów klienta, jeśli w wyniku tego nie można już racjonalnie oczekiwać, że klient będzie przestrzegał umowy lub jeśli klientowi przysługuje inne ustawowe lub umowne prawo do odstąpienia od umowy.

2. jeśli między Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH a klientem uzgodniono na piśmie termin odstąpienia od umowy, klient może odstąpić od umowy do tego terminu bez ponoszenia roszczeń o zapłatę lub odszkodowanie ze strony Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH. Prawo klienta do odstąpienia od umowy wygasa, jeśli w uzgodnionym terminie nie skorzysta on z prawa do odstąpienia od umowy na piśmie skierowanym do Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH, chyba że zachodzi przypadek odstąpienia od umowy zgodnie z punktem IV. numer 1 zdanie 3 Odstąpienie od umowy przez klienta.

3. jeśli pokoje nie są wykorzystywane przez klienta, Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH musi zrekompensować przychody z wynajmu pokoi innym podmiotom i zaoszczędzone wydatki.

4. Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH ma prawo do naliczenia ryczałtu za poniesione szkody, który zostanie zrekompensowany przez klienta. W takim przypadku klient jest zobowiązany do zapłaty co najmniej 90% uzgodnionej w umowie ceny za nocleg. Klient może udowodnić, że wyżej wymienione roszczenie nie powstało lub nie powstało w żądanej wysokości.

V. Anulowanie rezerwacji przez Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH.

1. jeśli prawo klienta do odstąpienia od umowy w określonym terminie zostało uzgodnione na piśmie, Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH jest uprawniony ze swojej strony do odstąpienia od umowy w tym okresie, jeśli istnieją zapytania od innych klientów na zarezerwowane w umowie pokoje, a klient nie zrzeknie się swojego prawa na zapytanie Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH.

2. jeśli uzgodniona zaliczka lub zaliczka wymagana zgodnie z III punktem 6 powyżej nie zostanie wpłacona, Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH jest również uprawniony do odstąpienia od umowy.

3. Ponadto Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH jest uprawniony do odstąpienia od umowy z obiektywnie uzasadnionych powodów, na przykład jeśli – siła wyższa lub inne okoliczności, za które Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiają wykonanie umowy. – pokoje zostały zarezerwowane z wprowadzającymi w błąd lub nieprawdziwymi oświadczeniami dotyczącymi istotnych faktów, np. w osobie klienta lub celu. – Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że korzystanie z usług hotelowych może zagrozić sprawnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, bezpieczeństwu lub publicznej reputacji hotelu, przy czym nie można tego przypisać sferze kontroli lub organizacji Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH. Punkt 2 powyżej.

4. w przypadku uzasadnionego anulowania rezerwacji przez Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.

VI Zapewnienie pokoju, przekazanie i zwrot, regulamin pokoju.

1. klient nie nabywa roszczenia o udostępnienie określonych pomieszczeń.

2. zarezerwowane pokoje są dostępne dla klienta od godziny 15:00 w uzgodnionym dniu przyjazdu. Klient nie jest uprawniony do wcześniejszego świadczenia.

3. w uzgodnionym dniu wyjazdu pokoje muszą zostać opuszczone i udostępnione Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH wraz z kluczami najpóźniej do godziny 11:00. Następnie Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH może naliczyć 50% pełnej ceny zakwaterowania (ceny katalogowej) za dodatkowe korzystanie z pokoju do godziny 14:00 i 100% od godziny 14:00. Klient może udowodnić spółce Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH, że nie poniósł żadnej szkody lub poniósł znacznie niższą szkodę.

4 Hotel ma prawo przydzielić zarezerwowane pokoje innym Gościom po godzinie 18:00 w dniu przyjazdu, chyba że wyraźnie uzgodniono późniejszą godzinę przyjazdu.

5. Wszystkie pokoje i pomieszczenia ogólnodostępne w obiekcie Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH objęte są zakazem palenia. Palenie dozwolone jest wyłącznie w palarni i na tarasach dla palących.

6. opłata za alarm przeciwpożarowy wywołany przez palących klientów będzie zryczałtowana i wyniesie 200,00 EUR.

VII Odpowiedzialność Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH .

1 Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH odpowiada za swoje zobowiązania wynikające z umowy ze starannością ostrożnego przedsiębiorcy. Roszczenia klienta z tytułu szkód są wykluczone. Nie dotyczy to szkód wynikających z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, jeśli Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH jest odpowiedzialny za naruszenie obowiązków, oraz innych szkód, które wynikają z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH. W przypadku wystąpienia zakłóceń lub wad w usługach Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH, Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH dołoży wszelkich starań, aby naprawić sytuację, gdy tylko się o nich dowie lub po natychmiastowym zgłoszeniu reklamacji przez klienta. Klient jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu usunięcia usterek i zminimalizowania ewentualnych szkód.

2 Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH ponosi odpowiedzialność wobec klienta za przedmioty wniesione do hotelu zgodnie z przepisami ustawowymi, tj. do stukrotności ceny pokoju, maksymalnie do kwoty 3.500,00 EUR oraz za pieniądze, papiery wartościowe i kosztowności do kwoty 800,00 EUR. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wygasają, jeśli klient nie powiadomi hotelu niezwłocznie po powzięciu wiadomości o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu (§ 703 BGB). 1 Zdania od 2 do 4 powyżej mają odpowiednio zastosowanie do wszelkiej dalszej odpowiedzialności Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH.

3. jeśli klientowi udostępniono miejsce parkingowe na parkingu Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH, nawet za opłatą, nie stanowi to umowy przechowania. Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów mechanicznych zaparkowanych lub manewrujących na terenie Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH oraz ich zawartości, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to również zastępców Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH; powyższe ust. 1 zdania 2-4 stosuje się odpowiednio.

4. Zamówienia na budzenie należy uzgodnić osobno z Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH. Wiadomości, poczta i przesyłki dla gości są obsługiwane z należytą starannością. Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH dostarczy, przechowa i – na życzenie – prześle je za opłatą. Sekcja 1 zdania 2 do 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

VIII Postanowienia końcowe

1. zmiany lub uzupełnienia umowy, przyjęcie zgłoszenia lub niniejszych warunków zakwaterowania w Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH wymagają formy pisemnej. Jednostronne zmiany lub uzupełnienia dokonane przez klienta są nieważne.

2. Miejscem realizacji i płatności jest siedziba Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH.

3. wyłącznym miejscem jurysdykcji – również w przypadku sporów dotyczących czeków i weksli – w transakcjach handlowych jest siedziba Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH. Jeśli partner umowy spełnia wymogi § 38 ust. 1 ZPO i nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech, miejscem jurysdykcji jest siedziba Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH.

4 Obowiązuje prawo niemieckie; wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz przepisów kolizyjnych.

5. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych Hotel-Pension Schlafpunkt GmbH są lub staną się nieważne lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. We wszystkich innych aspektach zastosowanie mają przepisy ustawowe.