Polityka prywatności

1. gromadzenie danych osobowych „Twoje dane osobowe są szczególnie chronione, dlatego przestrzeganie wszystkich wymogów prawnych jest dla nas bardzo ważne. Dane osobowe to indywidualne szczegóły dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres, data urodzenia, ale także numer telefonu lub faksu osoby stanowią takie dane osobowe.

W celu zagwarantowania użytkownikowi jak największej ochrony na tle przepisów prawnych, poniżej informujemy o danych, które gromadzimy podczas jego wizyty na naszej stronie internetowej. Jeśli zebrane dane są wykorzystywane, jest to również opisane poniżej.

Zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o telemediach (TMG) będziemy gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane osobowe wyłącznie w celu przetwarzania zapytań oraz, w pewnych okolicznościach, w celu realizacji zamówień lub umów. Jakiekolwiek wykorzystanie danych użytkownika do innych celów wymaga jego wyraźnej zgody. § 13 ust. 1 TMG stanowi, że każdy usługodawca musi wyznaczyć odpowiedzialny organ. Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jesteśmy my:

Następujące dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej lub otwierania poszczególnych plików:
Adres IP
Strona internetowa, z której uzyskano dostęp do pliku
Nazwa pliku
Data i godzina pobrania
Ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu (tzw. weblock)

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w formie zanonimizowanej do celów statystycznych.

2 Wykorzystanie zebranych danych Jeśli użytkownik wprowadzi dane w formularzu kontaktowym lub formularzu zamówienia na naszej stronie internetowej lub jeśli dane zostaną zebrane w jakikolwiek inny sposób w ramach takiego formularza, wykorzystamy te dane wyłącznie do przetwarzania zapytań, które otrzymamy za pośrednictwem formularza. Dane te zostaną usunięte w ciągu 6 miesięcy od ich przetworzenia, chyba że istnieją dalsze obowiązki w zakresie ich przechowywania. Będziemy przekazywać dane zebrane od użytkownika stronom trzecim (np. przekazując imię i nazwisko oraz adres dostawcy) wyłącznie w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i zapewnienia sprawnego procesu, w szczególności w celu realizacji zawartej umowy, jeśli jest to konieczne lub jeśli przechowywanie jest wymagane z innych powodów prawnych. Dane będą przechowywane wyłącznie w celu określonym przez użytkownika podczas wprowadzania danych i będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik wyraził zgodę na ich wykorzystanie. Dane będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub zamierzonego celu lub zgodnie z wymogami prawa. Wykorzystanie danych jest również konieczne do realizacji umowy, jak opisano powyżej, jeśli informacje kredytowe są uzyskiwane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów. Taka kontrola kredytowa wymaga przekazania danych osobowych stronom trzecim i dostarcza informacji na temat prawdopodobieństwa niewywiązania się z płatności. Może zawierać wartości prawdopodobieństwa, które są obliczane na podstawie naukowej i obejmują między innymi dane adresowe. Te wartości prawdopodobieństwa są znane jako wartości punktowe.

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione w niniejszej sekcji „2. Wykorzystanie zebranych danych”, z wyjątkiem celów oceny kredytowej, przetwarzania umów i płatności.

Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji o przechowywanych danych dotyczących użytkownika od wszystkich organizacji, które gromadzą dane w celu dostarczenia informacji kredytowych.

3. Pliki cookie Pliki cookie, tj. pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, są używane na naszej stronie internetowej. Trwałe pliki cookie rozpoznają, że komputer użytkownika był już połączony ze stroną internetową, natomiast sesyjne pliki cookie zapisują ostatnio przeglądane oferty. Strony trzecie, tj. w szczególności nasze firmy partnerskie, nie mogą uzyskiwać, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych za pomocą plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji. Korzystanie z plików cookie w wybranej przez nas formie nie powoduje żadnych niedogodności dla użytkownika. Użytkownik może zasadniczo zaakceptować lub wykluczyć ustawienia, tj. zapisywanie, plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki.

4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie Zgoda udzielona na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Można to zrobić wysyłając wiadomość e-mail na adres: info (@) schlafpunkt.de.

5. ochrona, prawa do informacji Dane osobowe użytkownika są przechowywane w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób trzecich, o ile jest to technicznie i ekonomicznie możliwe. Nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa i poufności danych podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. BDSG przyznaje użytkownikowi prawo do bezpłatnego żądania informacji o przechowywanych danych oraz, w razie potrzeby, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. Wnioski o udzielenie informacji, usunięcie i korektę można przesyłać do odpowiedzialnego organu w rozumieniu § 13 ust. 1 TMG. Wygląda to tak, jak pokazano powyżej: